← previous next →

Deirdìre

A black-and-white painting of a young, sad-looking dark-haired woman.

Chapter Four

IV

IV

Cho luath agus a chaidh Clann Uisne air tìr an Èirinn chuir am Fearachar Mac Ro fios thun Chonachair, rìgh Ulla, gu robh na daoine air an robh e an toir a nis air tighinn, agus feuch a nis an nochdadh e còiread riutha. As soon as the Children of Uisne went on land in Eirin, Fearachar, the son of Ro, sent information to Conachar, the king of Ulster, that the men, of whom he was in pursuit, were now come, and to see that he would now act justly towards them.
"Ma ta," orsa Conachar, "cha robh dùil-a'm gu'n tigeadh Clann Uisne ged a chuir mi fios thuca, agus cha'n 'eil mi buileach deas air an cionn. Ach tha taigh shìos ud anns an robh mi cumail amhusg, agus rachadh iad a sìos ann an diugh, agus bidh mo thaigh-sa deas air an cinn am maireach." Dh'innis am Fearachar Mac Ro an teachdaireachd do Chlann Uisne.

"An ta," orsa Naois, "o 'n is e sin àite dh' orduich an Righ dhuinn theid sinn ann, ach is cinnteach mi nach ann air son barrachd gràidh a tha Conachar ga 'r caradh am measg nan amhusg."
"Well," said Conachar, "I did not expect that the Children of Uisne would come, though I sent a message to them, and I am not quite prepared for them. But there is a house down yonder where I was keeping mercenaries, and let them go down there to-day, and my house will be ready before them tomorrow." Fearachar, the son of Ro, told the message to the Children of Uisne.

"Well," said Naoise, "since that is the place which the king has ordered for us, we will go there, but sure am I it is not for too much love of us that Conachar is placing us among the mercenaries."
Chaidh iad a sìos air an leagadh sin agus ràinig iad astail nan amhusg. Bha ann a' sin coma cearta còmhla còig fichead diag amhusg agus còig amhusg diag. Cha robh amhusg riamh diubh sin nach do leig an glag mor gàire ri linn nan daoine thighinn dachaidh na 'm measg. Agus leig Naois an da ghlag mor gàire bu mhò na càch gu lèir. They went down on that occasion, and they reached the quarters of the mercenaries. There were there huddled together fifteen twenties of mercenaries, and of mercenaries fifteen. There was not a man among them all who did not give the loud laugh on seeing these men coming home among them. And Naoise laughed two loud laughs louder than the loud laugh of all the others together.
An uair a fhuair na h-amhuisg a stigh iad èireadar iad fear mu seach agus cuirear droll am fear air a' chomhla. Eirear Naois an uair a chunnaic e seo agus cuirear e fhèin da dhroll air a' chomhla. "Cò e an t-aon olach macanta mòr a thainig dachaidh oirnn an seo, a rinn an da ghlag mòr gàire agus a chuir an da dhroll air a' chomhla?" orsa ceannard nan amhusg.

"Innsidh mise sin dusa ma dh' innseas tusa seo dhomhsa," orsa Naois: "Gu dè an t-aon aobhar mu 'n do rinn a h-uile fear agaibh fhèin glag gàire, agus mu 'n do chuir sibh droll air a' chòmhla?"

"Innsidh mi sin duit, olaich; cha'n fhaca mi fir bhur dealbh no bhur dreach a' tighinn dachaidh dha 'n fhardaich so riamh, agus cha'n fhaca mi daoine bu docha leam greim d' am feoil agus stolum d' am fuil na ur feoil agus ur fuil fhèin," orsa ceannard nan amhusg. "Ach innis fhèin a nis, olaich, de an t-aon aobhar mu 'n do rinn thu da ghlag mor gàire, agus mu 'n do chairich thu da dhroll air a' chomhla," orsa ceannard nan amhusg.

"An ta innsidh mi sin duit; cha'n fhaca mi riamh air talamh nam beò, no 'n comhlan nam marbh, no do shluagh coitcheann an t-saoghail a b' fheàrr leam na sibh fèin an seo, amhuisg, a chur a' chinn dibh cruinn cearta còmhla." Agus dh' èirich Naois na sheasamh mòr agus rug e air an amhusg bu mho ceann agus bu chaoile casan, agus shlacanaich e orra shìos agus shuas, thall agus a bhos, agus m' an d' thainig moran ùine cha d' fhàg e amhusg beò. Ghlan iad an sin an arach daibh fhèin agus chuir iad a suas an gealbhan greadhnach griosaich, agus bha iad dòigheil gu leòir gu maduinn.
When the mercenaries got them within they rose one by one, and each placed a bar on the door. Naoise arose when he saw this, and he himself placed two bars on the door. "Who is he, the great stalwart man who has come home among us here, who has made the two loud laughs, and who has placed the two bars on the door?" said the commander of the mercenaries.

"I will tell thee that if thou wilt tell me this," said Naoise. 'What was the cause that made all of you laugh, and that made each of you to put a bar on the door?"

"I will tell thee that, hero. I have never seen men of your form, and of your colour, coming home to this dwelling, and I have never seen men, a mouthful of whose flesh and a drop of whose blood I would like so well as your own flesh and your own blood," said the commander of the mercenaries. "But tell thou now, hero, why laughed thou the two loud laughs, and why placed thou the two bars on the door?" said the head man of the mercenaries.

"Well, I will tell thee that," said Naoise. "I have not seen in the land of the living, nor in the company of the dead, nor among the general people of the world, those whom I would prefer to yourselves here, mercenary, to knock off your heads completely, directly, and together." And Naoise rose in his great standing, and he seized the mercenary of biggest head and of slenderest shank, and he beat upon them up and down, on this side and on that, and before long he left not a mercenary alive. Then they cleaned the house for themselves, and raised the bright and blazing fire, and they were comfortable enough till morning.
A red, glowing log fire.
Chuir iad a suas an gealbhan greadhnach griosaich.
Ach bha am fear a bha shuas a' gabhail fadachd nach robh e faighinn fios a nìos ciamar bha dol daibh shìos an taigh nan amhusg. "Falbh thusa sios, a mhuime," orsa Conachar, "agus faic am bheil a dreach agus a tuar fhèin air Deirdìre agus feuch am bheil i mar bha i an uair a dh' fhàg i mise. Ma tha, bheir mise mach Deirdìre le faobhar lann agus rinn claidhimh a dh' aindeoin na Feinne d' am feobhas; ach mur a bheil, biodh i aig Naois mac Uisne dha fhèin." Chaidh a' mhuime sìos gu arach nan amhusg far an robh Clann Uisne agus Deirdìre tàmh. Cha robh dòigh no innleachd aice air sealltuinn air Deirdìre ach troimh tholl beag a' bhìgire a bha air comhla an doruis. Sheall am boirionnach a stigh troimh tholl a' bhìgire agus thill i dachaidh far an robh Conachar. But the man who was up was becoming impatient that he was not getting word up how they were faring down in the house of the mercenaries. "Go thou down, foster-mother," said he, "and see if her own bloom and beauty are still upon Deirdìre, and if she is what she was when she went away from me. If so, I will win Deirdìre at the edge of the lance and by the point of the sword, despite the Feinne at their best; but if not, be she Naoise's own." The foster-mother went down to the quarters of the mercenaries, where the Clann Uisne and Deirdìre dwelt. She had no way or device of looking at Deirdìre, but through the small chicken-hole on the door. The woman gazed through the chicken-hole, and she returned home to Conachar.
"Seadh, a mhuime, ciamar tha i coimhead? no bheil a dreach no a tuar fhèin air Deirdìre?" orsa Conachar.

"Tha bhlath agus a' bhuil gur ann air iomairt agus air an radh a bha gràdh mo chridhe agus sùgh mo chèile bho 'n a dh' fhalbh i; cha mhòr a tha d' a dealbh no d' a dreach fhèin air Deirdìre an nochd," ors' a' mhuime.

"Cha 'n fhuilear leam dearbhadh eile air a sin fhathast m' an tèid mi ga leigeil seachad. Falbh thusa, a Ghealbhain Ghreadhnaich, a mhic rìgh Lochlainn, a sìos, agus thoir brath a nios thugams' am bheil a dreach agus a dealbh fhèin air Deirdìre. Ma tha bheir mise mach i le faobhar lainn agus rinn claidhimh; agus mur bheil biodh i aig Naois mac Uisne dha fhein," orsa Conachar.
"Well, foster-mother, and how now does she look? or are her own bloom and beauty still upon Deirdìre?"

"It is clear and evident that it is through suffering and sorrow that the love of my heart and the treasure of my soul has been since she went away; there is not much of her own bloom or beauty upon Deirdìre this night."

"I will need another proof than that yet ere I let her past. Go thou, Gealbhan Greadhnch, thou son of the king of Scandinavia, down, and bring me up information are her own bloom and beauty on Deirdìre. If they are, I will win her at the edge of the blade and the point of the sword; and if not, she may be with Naoise, son of Uisne, for himself," said Conachar.
Chaidh an Gealbhan Greadhnach, greannar, mac Rìgh Lochlainn, a sìos gu àrach nan amhusg far an robh Clann Uisne agus Deirdìre tàmh. The merry Gealbhan Greadhnach, the son of the king of Scandinavia, went down to the quarters of the mercenaries where the Clann Uisne and Deirdìre abode.
Sheall e stigh air toll a' bhìgire a bha air a' chomhla. Am boirionnach sin ris an robh a ghnothach b' abhaist di dol na caoire dearga teine ri linn do neach sealltuinn oirre. Thug Naois suil air Deirdìre agus dh' aithnich e gu'n robh cuideigin a' coimhead oirre cùl na comhla. Thug e tarruinn air aon de disne geala bha air a' bhòrd mu choinneamh, agus sadar sud troimh tholl a' bhigire agus cuirear an t-sùil as a' Ghealbhan Ghreadhnach, ghreannar, agus a mach air chùl a chinn. Thill an Gealbhan a suas dachaidh gu pàilios Rìgh Conachair. "Bha thu greadhnach, greannar, a' falbh, ach chì mi mì-ghreadhnach mì-ghreannar a' tilleadh thu. Gu dè seo dh' èirich duit, a Ghealbhain? Ach am fac thus ise, no bheil a dreach agus a tuar fhèin air Deirdìre?" orsa Conachar.

"An ta chunnaic misc Deirdìre, agus chunnaic mi gu dearbh i cuideachd, agus ri linn domh bhith coimhead oirre troimh tholl a' bhìgire a bha air a' chomhla, chuir Naois, mac Uisne, an t-sùil asam leis an disne bha na làimh. Ach gu dearbh agus gu deimhin ge do chuir e an t-sùil fhèin asam b' e mo mhiann fuireach fathast a' coimhead oirre leis an t-sùil eile mur bhith chabhag a chuir sibh orm," ars' an Gealbhan.

"Is fior sin," orsa Conachar. "Rachadh trì cheud treun ghaisgeach a sìos gu àros nan amhusg agus thugadh iad a nìos thugamsa Deirdìre agus marbhadh iad càch."
He looked in through the chicken-hole which was on the door. That woman with whom his business was, was wont to go into glowing blushes of red fire when a person looked on her. Naoise glanced at Deirdìre, and he observed that someone was looking on her from behind the door. He seized one of the white dice on the board before him, and he threw it through the chicken-hole and drove the eye out of the gay Gealbhan Greadhnach and out at the back of his head. The Gealbhan went back home to the palace of King Conachar. "Thou wert cheerful and joyful going, but I see thee cheerless and joyless returning. What is this has happened thee, Gealbhan? But hast thou seen her, or are her own bloom and beauty on Deirdìre?" said Conachar.

"Well, I have seen Deirdìre, and I have seen her indeed too, and while I was looking at her through the chicken-hole that was on the door, Naoise, the son of Uisne, put the eye out of me with the dice which was in his hand. But of a truth and verity, though he drove the eye itself out of me, I would fain have continued to gaze at her with the other eye had it not been for the hurry you put on me."

"That is true," said Conachar. "Let three hundred mighty heroes of valour go down to the quarters of the mercenaries, and let them bring me up Deirdìre, and kill the others."
"Tha an tòrachd a' tighinn," orsa Deirdìre.

"Thèid mi fhèin a mach agus caisgidh mi an tòrachd," orsa Naois.

"Cha tu thèid a mach ach mise," ors' am Boinne Borb, mac Fhearachair 'ic Ro; "is ann rium a dh' earb m'athair gun bheud, gun bhaoghal a leigeadh oirbh ri linn dha fhèin a dhol dachaidh." Agus chaidh un Boinne Borb a mach agus mharbh e trian dhe na gaisgich.

Thàinig an rìgh a mach agus dh' èubh e shuas, "Cò sud shios air a' bhlàr, a' dèanamh àr air mo chuid daoine?"

"Tha mise, am Boinne Borb, ciad mhac Fhearachair 'ic Ro."

"Thug mi drochaid (tricha cet) shaor do d' sheanair, drochaid (tricha cet) shaor do d' athair, agus bheir mi drochaid (tricha cet) shaor duit fhèin cuideachd, agus thig a nall air an làimh seo dhiom an nochd," ors' an Conachar.

"An ta, gabhaidh mi sin," agus cuirear am Boinne Borb an car tuathal deth agus rachar a null air làimh an rìgh.

"Chaidh am fear ud a null air làimh an rìgh," orsa Deirdìre.

"Chaidh, ach rinn e feum math mu 'n d' fhalbh e," orsa Naois.
"The pursuit is coming," said Deirdìre.

"I myself will go out and check the pursuit," said Naoise.

"It is not thou but I who will go out," said Boinne Borb, the son of Fearachar, the son of Ro. "It was to me that my father entrusted not to let injury or danger on you when he himself went home." And the Boinne Borb went out, and he killed a third of the warriors.

The king came out, and he called from above, "Who is that down on the plain slaying my people?"

"I am the Boinne Borb, the first son of Fearachar, the son of Ro."

"I gave a free cantred (of land) to thy grandfather, a free cantred to thy father, and I will give a free cantred to thyself too, and come over on this hand of me to-night," said the Conachar.

"Well, I will take that from you," and the Boinne Borb turned wither-shins, and went over to the hand of the king.

"That man is gone over to the hand of the king," said Deirdìre.

"He has gone, but he performed good work before he went," said Naoise.
Dh' òrdaich an sin an Conachar trì cheud làn ghaisgeach a sìos gu àros nan amhusg, agus Deirdìre thoirt a nios agus càch a mharbhadh. "Tha an tòrachd a' tighinn," orsa Deirdìre. Then Conachar ordered three hundred full warriors down to the quarters of the mercenaries to bring up Deirdìre, and to kill the others. "The pursuit is coming," said Deirdìre.
"Tha," orsa Naois, "ach thèid mi fhèin a mach agus caisgidh mi an tòrachd."

"Cha tu thèid a mach ach mise," ors' an Cuilionn Cruaidh, mac Fhearachair 'ic Ro; "is ann rium a dh' earb m' athair gun bheud, gun bhaoghal a leigeadh oirbh an uair a dh' fhalbh e fhèin dachaidh." Agus chaidh an Cuilionn Cruaidh a mach agus mharbh e da thrian na cuideachd.

Thàinig an Conachar a mach agus dh' èubh e shuas, "Cò siud shios air a bhlàr a dèanamh àr air mo chuid daoine?"

"Tha mise an Cuilionn Cruaidh, dara mac Fhearachair 'ic Ro."

"Thug mi drochaid (tricha cet) shaor dha d' sheanair, drochaid (tricha cet) shaor dha d' athair, drochaid (tricha cet) shaor dha d' bhrathair, agus bheir mi drochaid (tricha cet) shaor dhuit fhèin cuideachd agus thig a nall air an làimh so dhiom a nochd," ors' an Conachar.

"An ta gabhaidh mi sin," ors' an Cuilionn Cruaidh, agus ghabh e null air làimh an rìgh.

"Chaidh am fear ud a null air taobh an rìgh," orsa Deirdìre.

"Chaidh," orsa Naois, "ach rinn e gnìomh gaisgich m' an d' fhalbh e."
"It is," said Naoise, "but I myself will go out and check the pursuit."

"It is not thou but I who will go out," said the Cuilionn Cruaidh, the son of Fearachar, the son of Ro, "it was to me that my father entrusted to allow no mishap or danger to you when he himself went home." And the Cuilionn Cruaidh went out and he killed two-thirds of the company.

Conachar came out and he called from above, "Who is that down on the plain slaying my people?"

"I am the Cuilionn Cruaidh, the second son of Fearachar, the son of Ro."

"I gave a free cantred to thy grandfather, a free cantred to thy father, a free cantred to thy brother, and I will give a free cantred to thyself too, and come over on this hand of me to-night," said Conachar.

"Well, I will take that," said the Cuiionn Cruaidh; and he went over to the hand of the king.

"That man has gone over to the hand of the king," said Deirdìre.

"He has gone," said Naoise, "but he performed gallant deeds before he went."
Dh' ordaich Conachar an sin trì cheud luth ghaisgeach a sìos gu àros nan amhusg, agus Deirdìre thoirt a nios agus càch a mharbhadh. "Tha an tòrachd a' tighinn," orsa Deirdìre.

"Tha ach thèid mi fhèin a mach agus caisgidh mi an tòrachd," orsa Naois.

"Cha tu thèid a mach ach mise," ors' am Fiallan Fionn; "is ann rium a dh' earb m' athair gun bheud, gun bhaoghal a leigeil oirbh an uair a dh' fhalbh e fhèin dachaidh." Agus chaidh an t-òg ghallan ùr-allail, ùr-fhearail, ùr-sgiamhach, le chiabha leadarra, donn, a mach crioslaichte na arm-chatha chruaidh chomhraig agus còmhdaichte na chulaidh chomhraig chatha chruaidh a bha gu liobha, liobh arra, loinnreach, lannrach, leusach, air am bu lionmhor dealbh beist, ian agus biasd shnàgach, leigheann (?), leoghann, tìger, gnìomh-ìneach, iolaire dhonn agus seabhag shiubhlach agus nathair bheurach, agus chasgraich an t-òg ghaisgeach treas trian na cuideachd.

Thàinig Conachar a mach an graide agus dh' èubh e le feirg, "Cò siud shìos air ùrlar blàir a dèanamh àr air mo chuid daoine?"

"Tha mise, am Fiallan Fionn, treasa mac Fhearachair ic Ro."

"An ta," ors' an rìgh, "thug mi drochaid (tricha cet) shaor do d' sheanair, agus drochaid (tricha cet) shaor dha d' athair, agus drochaid (tricha cet) shaor am fear dha do dhà bhràthair, agus bheir mi drochaid (tricha cet) shaor dhuit fhèin cuideachd agus thig a null air an làimh seo dhiom an nochd."

"An ta, Chonachair, cha ghabh mi an tairgse sin uait no taing air a shon. Is mutha gu mòr is fheàrr leam fhèin dol dachaidh agus innseadh an làthaireachd m'athar an treuntas a rinn mi, seach aon dad a gheibhinn uaitse ga chinn anns an dòigh sin. Agus tha Naois mac Uisne, agus Aillean agus Ardan cho càirdeach duit fhèin agus a tha iad domhsa, ged tha thu cho titheach air am fuil a dhòrtadh, agus dhòirteadh tu m' fhuil-sa cuideachd, a Chonachair." Agus thill an t-òg allail, fearail, sgiamhach, le chiabha leadarra, donn, a steach agus tuis dhealtraidh m' an ghnùis aluinn bu ghile 's a bu deirge snuadh. "Tha mise a nis," ors' esan, "a' dol dachaidh a dh' innseadh do m' athair gu bheil sibhse a nis sabhailt o làmhan an rìgh."
Conachar then ordered three hundred strong heroes down to the quarters of the mercenaries to bring up Deirdìre and to kill the others. "The pursuit is coming," said Deirdìre.

"Yes, but I myself will go out and check the pursuit," said Naoise.

"It is not thou who will go out but I," said the Fillan Fionn, "it was to me that my father entrusted to allow no injury or danger to you when he himself went home." And the young hero, fresh-noble, fresh-manly, fresh- glorious, with his lovely brown locks, went out girded in his war weapons of hard battle, and clothed in his clothing of hard combat and battle, that was polished, gleaming, glittering, brilliant, flashing, on which were the many figures of beasts, birds, and creeping things-leigheann (?) lion, tiger and griffin, brown eagle and swift hawk and deadly serpent -- and the young gallant checked the third third (three thirds?) of the band.

Conachar came out in haste, and asked in wrath, "Who is there down on the floor of the plain making slaughter on my people?"

"I am the Fillan Fionn, the third son of Fearachar, the son of Ro."

"Well," said the king, "I gave a free cantred to thy grandfather, a free cantred to thy father, and free cantreds to both thy brothers, and I will give thee a free cantred too, and come over on this hand of me tonight."

"Well, Conachar, I will not accept that offer from thee, nor thank thee for it. Much more do I prefer to go home, and to tell in the presence of my father the heroism I have done, than any one thing which I could receive from thee, especially in that manner. And Naoise, the son of Uisne, and Aillean and Ardan are as near of kin to thee as they are to me, though thou art so keen to spill their blood, and thou wouldst spill my blood too, Conachar." And the proud, manly, handsome youth, with his beautiful brown locks, returned to the house, the dewy incense around the noble countenance of whitest and reddest of hues. "I am now," said he, "going home to tell to my father that you are now safe from the hands of the king."
A painting of a man holding a spear, in the act of plunging it down into another man.
Agus chasgraich an t-òg ghaisgeach treas trian na cuideachd.
Agus dh' fhalbh am fiuran ùr, dìreach, deasarra, donn agus ciatach, dachaidh a dh' innseadh d' a athair gu'n robh Clann Uisne sàbhailte. Bha seo ann an dealachadh nan trath agus ann an dail na camhanaich, agus thuirt Naois gu'm bu choir daibh falbh 'us astail ud fhàgail agus tilleadh a dh' Alba. And the young, straight, handsome hero, brown and splendid, went away home to tell his father that the Children of Uisne were safe. This was about the parting of night from day, at the delay of the morning dawn, and Naoise said that they should go away, and leave this house and return to Albain.
← previous next →