← previous next →

Deirdìre

A black-and-white painting of a young, sad-looking dark-haired woman.

Chapter Three

III

III

Dè ach a bha Deirdìre agus na mnathan-coimheadaidh là muigh air a' chnoc cùl an taighe, a' gabhail seallaidh agus ag òl na grèine. Cò chunnaic iad a tighinn ach gu'm b' e triùir fhear air astar. Bha Deirdìre dearcadh air na daoine bha tighinn agus i gabhail ioghnaidh dhiu. An uair a dhlùthaich na daoine riu chuimhnich Deirdìre air cainnt an t-sealgair agus thuirt i rithe fhèin gu'm b'iad so triùir mhac Uisne agus gu'm b' e so Naois, agus na bha os cionn cromadh an dà shlinnein aige os cionn fir Èirinn uile. What but Deirdìre and her attendant women were one day out on the hill behind the house taking the scene and drinking the sun. Whom should they see coming their way but three men on a journey. Deirdìre was gazing at the men who were coming, and wondering at them. When the men neared them Deirdìre remembered the words of the hunter, and she said to herself that these were the three sons of Uisne, and that this was Naoise, and that he had all that was above the slope of the two shoulders over all the men of Eirin.
Ghabh an triùir bhraithrean seachad gun suim a ghabhail dhiu, gun sùil a thoirt os an cionn air na h-ainnirean air a' chnoc. Dè ach gu'n do thalantaich gràdh Naois ann an cridhe Deirdìre gus nach b' urr' i fuireach gun falbh as a dheigh. Trusar i a trusgan agus falbhar air deaghaidh nam fear a ghabh seachad bonn a' chnoic, agus fàgar na mnai-coimheadachd a' sud, biodh iad buidheach no diumbach. The three brothers passed them by without heeding them, without looking above them at the maidens on the hill. What but that the love of Naoise became so implanted in the heart of Deirdìre that she could not remain without going after him. She gathers up her garments, and she goes after the men who have passed by at the base of the hill, and leaves the attendant women there, be they pleased or annoyed.
Chual Aillean agus Ardan mu dheighinn a' bhoirionnaich a bha aig Conachar, rìgh Ulla, agus smaoinich iad na 'm faiceadh Naois, am brathair i gur ann a bhiodh i aige fhèin, seachd àraidh o nach robh i pòsd aig an rìgh. Mhothaich iad dha 'n bhoirionnaich a' tighinn agus dh' iarr iad air càch-a-chèile ceum a chumail ann, an t-astar mòr aca r'a dhèanamh, agus ciaradh na h-oidhche a' tighinn. Rinn iad so. Ghlaodh ise, "A Naois, mhic Uisne, an ann a' brath m' fhàgail a tha thu?"

"Gu dè an glaodh sud a chuala mo chluas nach 'eil soirbh domh a fhreagairt, agus nach 'eil furasda dhomh a dhiultadh?" orsa Naois.

"Cha'n 'eil ach lachraich nan lacha-luin aig Conachar," ors' a bhraithrean. "Ach luathaicheamaid ar cas agus graideamaid ar ceum, agus an t-astar mòr againn r'a dhèanamh, agus ciaradh an fheasgair a' tuiteam." Rinn iad so, agus bha iad a' sìneadh an astair eadar iad fhèin agus ise.

Ghlaodh an sin Deirdìre, "A Naois! a Naois, mhic Uisne, an ann a' brath m' fhàgail a tha thu?"

"Dè an glaodh a tha na m'chluais agus a bhuail mo chridhe, nach 'eil soirbh dhomh a fhreagairt agus nach 'eil furasda dhomh a dhiultadh?"

"Cha'n 'eil ach glaodh nan geadh glas aig Conachar," ors' a bhraithrean. "Ach cumamaid ceum ann agus a choiseachd againn r'a dhèanamh agus dubhradh na h-oidhche tighinn." Rinn iad seo, agus bha iad a' sìneadh an astair eadar iad fhèin agus ise.

Ghlaodh a' sin Deirdìre, an treasa turas, "A Naois a Naois! a Naois, mhic Uisne, an ann a' brath m' fhàgail a tha thu?"

"Gu dè an glaodh gointe cruaidh is binne chuala mo chluas agus is cruaidhe bhuail mo chridhe dhe na h-uile glaodh a ràinig mi riamh?" orsa Naois.

"Am bheil ann ach guileag nan eala-luin aig Conachar," ors' a bhraithrean.

"Tha treasa glaodh na h-èigin an siud," orsa Naois, "agus bòid laoich orm fhèin ma 's urrainn dhomh dol seach a seo gus am faic mi co uaith a thàinig an glaodh"; agus thill Naois.
Aillean and Ardan heard of the damsel whom Conachar, king of Ulster, had, and they thought if Naoise, their brother, were to see her he would have her himself, very especially as she was not married to the king. They noticed the damsel coming, and they exhorted one another to walk well, because of the long distance they had to do, and the darkness of night coming on. They did this. She called, "Naoise, thou son of Uisne, is it intending to leave me thou art?"

"What is that cry mine ear heard that is not easy for me to answer, and that is not easy for me to refuse?" said Naoise.

"It is but the quacking of the lake-ducks of Conachar," said his brothers. "But let us hasten our feet and hurry our steps, and the long distance we have to do, and the darkness of night falling." They did this, and they were stretching the distance between themselves and her.

Then Deirdìre called again, "Naoise! Naoise! thou son of Uisne, is it intending to leave me thou art?"

"What cry is in my ear and that struck my heart, that is not easy for me to answer, nor easy for me to refuse."

"There is but the cry of the grey geese of Conachar," said his brothers. "But let us walk well, for we have the walking to do and the blackness of night coming on." They did this, and they were stretching the distance between themselves and her.

Then Deirdìre called the third time, "Naoise! Naoise! Naoise, thou son of Uisne, is it intending to leave me thou art?"

"What is the wounded, hard cry, the sweetest my ear ever heard, and the hardest that ever struck my heart, of all the cries that ever reached me?" said Naoise.

"It is but the wail of the lake-swans of Conachar," said his brothers.

"There is the third cry of distress there," said Naoise, "and with the vow of a hero upon me I can go no further than this till I see whence comes the cry," and Naoise went back.
a rather abstract image of a man and a woman embracing on a tree-lined lane.
Chomhlaich Naois agus Deirdìre ri chèile.
Chomhlaich Naois agus Deirdìre ri chèile, agus thug Deirdìre na trì tiura pòg do Naois, agus pòg an aon d'a bhràithre. Leis an naisneachd a bha air Deirdìre bha i dol na caoire dearga teine, agus a' caochladh rugha-gruaidhe cho luath ri crithionn nan allt. Bha le Naois nach fac e fhèin anns a' choluinn shaoghalta riamh boinne-fala coltach ris a' bhoinne-fala bha seo; agus thug Naois gràdh do Dheirdìre nach d' thug e do nì, no do nial, no do neach riamh ach dhi fhèin. Naoise and Deirdìre met each other, and Deirdìre gave the three kisses to Naoise, and a kiss each to his brothers. From the shame that was upon Deirdìre, she was going into red blushes of fire, her ruddy cheeks were changing as fast as moves the aspen of the streams. Naoise thought to himself that he himself had never seen in bodily form a blood-drop like the blood-drop that was here; and Naoise gave love to Deirdìre that he never gave to thing, nor to vision, nor to person, but to herself alone.
Chuir Naois Deirdìre air fras-mhullach a ghuaile, agus dh'iarr e air a bhràithrean ceum a chumail ann ; agus chum a bhràithrean ceum ann. Naoise placed Deirdìre on the very summit of his shoulders, and he requested his brothers to walk well now, and his brothers walked well.
Smaointich Naois nach robh math dha fuireach an Èirinn leis mar a chuir e Conachar, rìgh Ulla, mac bhràthar athar fhèin, na aghaidh a thaobh a' bhoirionnaich, ge nach robh i posd aige, agus tillear e air ais a dh' Alba. Rainig e taobh Loch-Naois agus rinn e tigheadas ann. Mharbhadh e bradan a bhoinne bhrais a mach air an dorus, agus fiadh a' bhearraidh bhric a mach air an uinneig. Bha Naois agus Deirdìre agus Aillean agus Ardan a' tamh ann an tur, agus bha iad gu sona ri linn a bhi ann. Naoise thought that he must not remain in Eirin, as he had put Conachar, king of Ulster, his own father's brother's son, against him, on account of this damsel, though she was not married to him, and he returned back to Albain. He reached the side of Loch Naois, and he made a home there. He could kill the salmon of the rapid stream out at the door, and the deer of the many-coloured hill out at the window. Naoise and Deirdìre, Aillean and Ardan, were dwelling in a tower, and they were happy during the time they were there.
Thàinig an seo ceann an àm aig an robh aig Deirdìre ri Conachar, rìgh Ulla, a phòsadh. Gu dè bha Conachar ach na bheachd fhèin gu'n tugadh e mach Deirdìre leis a' chlaidheamh, i bhi pòsd aig Naois no gun i bhith. Gu dè an obair a bha aig Conachar ach a' cur a suas cuirm mhòr mheadhrach. Chuir e fios a mach fad agus farsuing feadh Eirinn uile d' a dhaimhich tighinn thun na cuirme. Bha e smaointinn aige fhèin là blair agus baiteil a thoirt do Naoise, mac Uisne, agus a' bhean a thoirt uaith biodh nar a biodh i pòsd aige. Bha Conachar a' smaointinn aige fhèin nach tigeadh Naois ged a chuireadh e fios air; agus is e an sgém a chinnich na cheann brath a chur air bràthair athar, Fearachar Mac Ro, agus a chur air theachdaireachd a dh' ionnsaidh Naois. Rinn e so, agus thuirt Conachar ri Fearachar, "Abair ri Naois, mac Uisne, gu bheil mise cur suas cuirm mhòir, mheadhraich do m' chairdean agus do m' dhaimhich fad fin-foinneach fiaraidh na h-Eirinn uile agus nach bi fois là, no tàmh oidhche agam, ma bhios esan agus Aillean agus Ardan as iunais na cuirme." Then came the end of the time when Deirdìre was to marry Conachar, the king of Ulster. What was Conachar in his own mind but meditating to win out Deirdìre by the sword, be she married to Naoise or be she not. What work was Conachar engaged upon but preparing a great, merry banquet. He sent a message out far and wide through all Eirin to his kinsmen to come to the feast. He was thinking to himself to give a day of combat and of battle to Naoise, the son of Uisne, and to take the woman from him be she or be she not married to him. Conachar thought to himself that Naoise would not come should he send a message to him, and it was the scheme that grew in his head to send word to his father's brother, Fearachar, the son of Ro, and to send him on an embassy to Naoise. He did this, and Conachar said to Fearachar, "Say thou to Naoise, the son of Uisne, that I am preparing a great, joyous feast for my friends and kinsmen throughout the whole length of all Eirin, and that I shall have no day peace nor night rest and he and Aillean and Ardan absent from the feast."
Falbhar Fearachar Mac Ro agus a dha mhac air an turus agus ràinigear an tùr an robh Naois a' tàmh ri taobh Loch-Eite. Chuir Clann Uisne fàilte chàirdeil, chaoimhneil air Fearachar Mac Ro agus air a dha mhac, agus dh' fheòraich iad dhiu sgeula na h-Èirinn. "An sgeul is feàrr a th' agam dhuibh," ors' an curaidh cruaidh, "gu bheil Conachar, rìgh Ulla, a cur suas cuirm mhòir shòlasaich d' a chairdean agus d' a dhaimhich fad fin-foinneach-fiaraidh Èirinn uile agus gu'n d' thug e bòid air an talamh a ta fodha, agus air an àrd adhar a ta os a chionn, agus air a' ghrèin a tha dol seachad siar nach biodh fois là no tàmh oidhche aige mur tigeadh Clann Uisne, clann bhràthar-athar fhèin air an ais do thìr an dachaidh agus do thalamh an dùthchais, agus a dh' ionnsaidh na cuirme; agus chuir e sinne air theachdaireachd d' ur n-iarraidh."

"Thèid sinn leat," orsa Naois.

"Thèid," ors a bhraithrean.

"Thèid," orsa Fearachar Mac Ro, "agus bidh mo thriùir mac leibh."

"Bidh," ors' am Boinne Borb.

"Bidh," ors' an Cuilionn Cruaidh.

"Is feàrr an tighearnas fhèin an Albainn na an tigheadas an Èirinn," orsa Deirdìre.

"Is anns' an dùthchas seach an dualchas," ors' am Fearachar Mac Ro. "Is mì-aoibhinn do neach air feabhas a chuibhrinn agus a chrannchuir mur faic e dhùthaich fhèin agus a dhachaidh fhèin an àm èirigh anns a' mhaduinn agus an àm laighe anmoch."

"Is mì-aoibhinn," orsa Naois; "is annsa leam fhèin an dùthchas seach an dualchas, ge mòr a gheibhinn an seo seach an sin."
Fearachar, the son of Ro, and his two sons went on their mission, and reached the tower in which Naoise dwelt by the side of Loch Etive. The sons of Uisne put friendly, kindly welcome on Fearachar, the son of Ro, and on his two sons, and they asked of them the news of Eirin. "The best tale I myself have for you," said the hardy hero, "is that Conachar, the king of Ulster, is preparing a great, joyous banquet for his friends and kinsmen throughout the whole length of all Eirin, and that he has vowed a vow by the earth that is beneath him, by the high sky that is above him and by the westward-passing sun, that he would not have day peace nor night rest if the Children of Uisne, his own father's brother's sons, did not return to the land of their home and the country of their inheritance and to the banquet, and he has sent us on embassage to ask you."

"We will go with you," said Naoise.

"We will go," said his brothers.

"You will go," said Fearachar, the son of Ro, "and my three sons will be with you."

"We will be," said Boinne Borb.

"We will be," said Cuilionn Cruaidh.

"Better is one's own lording in Albain than house-holding in Eirin," said Deirdìre.

"Dearer is the hereditary home than the hereditary country," said Fearachar, the son of Ro. "Unhappy it is for a man, how ever good his means and his lot, if he does not see his own country and his own home at the time of rising in the morning and at the time of lying at night."

"It is unhappy," said Naoise; "dearer to myself is the land heredity than the kin heredity; though much more we would get here than there."
"Is neochoireach duibh gun dol leam," ors' am Fearachar.

"Is neochoireach," orsa Naois, "agus thèid sinn leat."
"It is harmless for you to go with me," said Fearachar.

"It is harmless," said Naoise, "and we will go with you."
Cha bu deoin le Deirdìre falbh le Fearachar Mac Ro agus chuir i h-uile ìmpidh air Naois gun e dh' fhalbh leis. Sheinn i agus thuirt i :- Deirdìre was not willing to go with Fearachar, the son of Ro, and she put every supplication on Naoise not to go with him. She sang and said :-
I
"Tha donnal nan con am chluais,
Agus bruadal na h-oidhch am shùil;
Chì mi Fearachar an còmhlan duais',
Chì mi Conachar gun truas na mhur,
Chi mi Conachar gun truas na mhur.
I
"The howling of the dogs is in mine ear,
The vision of the night is in mine eye.
I see Fearachar in league with a bribe,
I see Conachar without compassion in his tower,
I see Conachar without compassion in his tower.
II
"Chì mi Naois gun ursna-chatha,
Chì mi Ailde gun am beum-sgeithe,
Chì mi Ardan gun sgiath, gun chlaidhe,
'S tulach Atha gun rath, gun èibhneas,
'S tulach Atha gun rath, gun èibhneas.
II
"I see Naoise without supports of battle,
I see Aillean without sounding shield,
I see Ardan without his targe, without his sword;
I see the house of Atha without luck, without joy,
I see the house of Atha without luck, without joy.
III
"Chì mi Conachar le iota fala,
Chì mi Fearachar le faileas-bhreige,
Chì mi 'n triùir bhràithre 's an cùl ri talamh,
'S chì mi Deirdìre galach, deurach,
'S chi mi Deirdìre galach, deurach."
III
"I see Conachar with a thirst for blood,
I see Fearachar with the reflection of guile,
I see the three brothers with their backs to the earth,
And I see Deirdìre sorrowful, tearful,
And I see Deirdìre sorrowful, tearful."
"Cha bu chaomh leam fhèin agus cha do gheill mi riamh do bhural chon no do bhruadal bhan, a Naois, agus bho 'n a chuir Conachar, rìgh Ulla, teachdaireachd cuirm agus càirdeis thugaibh is niarach neochoireach duibh mur tèid sibh ann, a Naois." orsa Fearachar Mac Ro.

"Is neochoireach," orsa Naois, "agus thèid sinn leat."

"Chunnacas aislig eile, Naois, agus minich domh i," orsa Deirdìre:-
"I myself never liked and never yielded to the howlings of dogs nor to the dreams of women, Naoise, and as Conachar, the king of Ulster, has sent invitation of feast and of friendship to you, it will be unfriendly deed if you do not come, Naoise." said Fearachar, the son of Ro.

"It will," said Naoise, "and we will go with you."

"I saw another vision, Naoise, and explain it to me," said Deirdìre :-
I
"Chunnas na trì calmana geala,
Leis na trì balgama meala na 'm beuil;
'S, O! a Naois mhic Uisne,
Sorchair thusa dhomh dubhar mo sgeuil."
I
"I saw the three white doves,
With their three sips of honey in their mouths;
And, oh! Naoise, thou son of Uisne,
Enlighten thou to me the darkness of my tale."
Naois:
"Am bheil ann ach bruaillean pràmh,
A's lionn-dubh mna, a Dheirdìre."
Naoise:
"It is but the disturbance of sleep,
And woman's melancholy, 0 Deirdìre!"
II
Deirdìre:
'Chunnas na trì seabhaga duairc,
Leis na tri braona fala, fuar-fhuil nan treun;
'S, O! a Naois mhic Uisne,
Sorchair thusa dhomh dubhar mo sgeuil."
II
Deirdìre:
"I saw the three ungenerous hawks,
With the three drops of blood, cold blood of heroes
And, oh! Naoise, thou son of Uisne,
Enlighten thou to me the darkness of my tale."
Naois:
"Am bheil ann ach bruaillean pràmh,
A's lionn-dubh mna, a Dheirdìre."
Naoise:
"It is only the disturbance of sleep,
And woman's melancholy, 0 Deirdìre!"
III
Deirdìre:
"Chunnas na trì fitheacha dubha,
Leis na trì duilleaga dubhach crann-iubhar an eig,
'S, O! a Naois mhic Uisne,
Sorchair thusa nis turus mo sgeuil."
III
Deirdìre:
"I saw the three black ravens
With the three sad leaves of the yew tree of death;
And, oh! Naoise, thou son of Uisne,
Enlighten thou now the message of my tale."
Naoise:
"Am bheil ann ach bruaillean pràmh,
A's lionn-dubh mna, a Dheirdìre."
Naoise:
"It is only the disturbance of sleep,
And woman's melancholy, 0 Deirdìre!"
"An la agus gu'n do chuir Conachar an teachdaireachd thugainn tighinn thun na cuirme is niarach duinn mur tèid sinn ann, a Dheirdìre." "As Conachar, the king of Ulster, has sent us the message to come to the banquet, it will be unfriendly of us if we do not go, Deirdìre."
"Thèid sibh ann," orsa Fearachar Mac Ro; agus ma nochdas Conachar càirdeas ruibh nochdaidh sibh cairdeas ris, agus ma dh' fhiachas e gairge ruibh fiachas sibh gairge ris, agus bidh mi fhèin agus mo thriùir mac leibh."

"Bidh," ors' am Boinne Borb.

"Bidh," ors' an Cuilionn Cruaidh.

"Tha triùir mhac agamsa agus iad na 'n triùir ghaisgeach, agus beud no baoghal a dh' èireas duibh, bidh iad leibh agus bidh mi fhèin còmhla riu." Agus thug Fearachar Mac Ro bòid agus briathar am fianuis arm, beud no baoghal a thigeadh an carabh Chlann Uisne nach fàgadh esan agus a thriùir mhac ceann air colunn bheò an Èirinn, a dh' aindeoin claidheamh no clogad, sleagh no sgiath, lann no luireach mhailleach d' am feabhas.
"You will go," said Fearachar, the son of Ro; "and if Conachar shows friendship to you, you will show friendship to him ; and if he tries fierceness to you, you will try fierceness to him, and I myself and my three sons will be with you."

"We will," said Boinne Borb.

"We will," said Cuilionn Cruaidh.

"I have three sons and they are three champions, and harm or danger that shall rise to you they will be with you, and I myself will be along with them." And Fearachar, the son of Ro, gave his vow and his word in the presence of his arms, that if any harm or danger should come near the Children of Uisne he and his three sons would leave no head on living body in Eirin, despite sword and helmet, spear and shield, blade and shirt of mail at their best.
Cha bu deòin le Deirdìre falbh as Alba, ach dh' fhalbh i le Naois. Bha Deirdìre fras-shileadh nan deur, agus sheinn i: Deirdìre was not willing to leave Albain, but she went with Naoise. Deirdìre was heavy-showering the tears and she sang:
"Is ionmhuinn an tìr, an tìr ud thall,
Albainn choillteach lingeantach!
Is goirt le m' chridhe bhi ga d' fhàgail,
Ach tha mi falbh le Naois."
"Beloved is the land, that yonder land,
Albain full of woods and full of lakes!
Sore to my heart to be leaving thee,
But I go away with Naoise."
a painting of high mountains dropping steeply down to a calm, still loch.
Albainn choillteach lingeantach!
Cha do stad Fearachar Mac Ro gus an d' fhuair e Clann Uisne air falbh leis, a dh' aindeoin amharus Dheirdìre. Fearachar, the son of Ro, did not stop till he got the sons of Uisne away with him, despite the suspicions of Deirdìre.
"Cuireadar an curach air sàl,
Càireadar rithise breid,
A's ruigeadar an dara-mhàireach,
Tràigh bhàn na h-Èire."
"They placed their curach on the brine,
They hoisted to her the sails,
And they reached on the second morrow,
The fair strand of Eirin."
← previous next →